|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

  MUNERA 3

  ŠTUDIJSKO LETO 2023 / 2024:
  Vpis v izredni študij brez plačila šolnine ob vključitvi v projekt Munera 3 v študijskem letu 2023/24 ni več možen.
  ŠTUDIJSKO LETO 2022 / 2023:
  Vpis v izredni študij brez plačila šolnine ob vključitvi v projekt Munera 3 v študijskem letu 2022/23 ni več možen.
  ŠTUDIJSKO LETO 2021 / 2022:
  V študijskem letu 2021-22 je za osebe, ki so bile naši študenti, pred leti vpisani v redni študij in študija niso dokončali, možen vpis v izredni študij brez plačila šolnine. Pogoji za tak vpis so:  - da imajo status zaposlene osebe, kar na dan vpisa izkažejo z ustreznim dokumentom, - da za zaključek študija manjkajo takšne obveznosti iz predmetnika, ki jih je mogoče opraviti v enem študijskem letu, oz do 30.9.2022, ko se zaključi projetk Projekt MUNERA 3, ki omogoča financiranje študija. Tako kandidat ob vpisu plača le stroške vpisnine v višini (30€). 

  ******************************************************************************************
  ŠTUDIJSKO LETO 2020 / 2021:

  Merila za vpis v izredni študij preko projekta MUNERA3 http://www.munera3.si/o-projektu/
  PRIJAVA ZA VPIS V IZREDNI ŠTUDIJ:
  Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij. Na še prosta mesta po drugem prijavnem roku, se kandidati za izredni študij lahko vpišejo neposredno na višjo strokovno šolo do 30. oktobra 2020.
  VIŠJA STROKOVNA ŠOLA GRM NOVO MESTO, enota šolskega centra Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, je kot partnerica projekta »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018 – 2022« pridobila večje število mest za brezplačni študij za zaposlene*, v nadaljevanju projekt MUNERA3.
   "Naložbo sofinacirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija" https://www.eu-skladi.si/
  *Namen sofinanciranja je povečati vključenost zaposlenih v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
   
  FINANČNE OBVEZNOSTI IZREDNEGA ŠTUDIJA
  Za vpis v izredni študij preko projekta MUNERA3 je s cenikom VSŠ predviden prispevek pri vpisu v skladu s cenikom prispevkov, Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Ur. l. RS, št. 21/11). Predvideni vpisni stroški so v višini 30 € za prvi vpis (1. ciklus) in 20 € za nadaljevanje študija (2.  in 3. ciklus).
  Študij po programu izrednega izobraževanja si študent financira sam oziroma mu šolnino plača podjetje ali organizacija, kjer je zaposlen. Vsi zaposleni, ki imajo splošne pogoje za vpis na študij pa lahko v študijskem letu 2020/21 in predvidoma tudi v prihajajočem študijskem letu koristijo možnost brezplačnega študija v okviru projekta MUNERA3*.
  POGOJI ZA VPIS V IZREDNI ŠTUDIJ – SPLOŠNO
  V višješolski študij se lahko vpiše kdor je opravil splošno ali poklicno maturo (ali zaključni izpit oz. diplomo) pred letom 2002 ali ima opravljen mojstrski ali delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
  MERILA ZA VPIS V IZREDNI ŠTUDIJ – projekt MUNERA3
  Poleg splošnih pogojev za vpis mora kandidat izpolnjevati tudi pogoj zaposljivosti, kar pomeni, da je redno zaposlen v Republiki Sloveniji. Navedeno izkaže s potrdilom ZPIZ ali potrdilom ZZZS, čemur priloži pogodbo o zaposlitvi. Ob vpisu se ob predložitvi poleg splošno zahtevanih potrdil, priloži tudi pogodba o zaposlitvi, izpolni evalvacijski vprašalnik MUNERA3 in sklene pogodba oz. aneks o vključitvi v projekt MUNERA3. V njem se študent obveže, da bo redno izpolnjeval svoje obveznosti. Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.
  Obveznosti vključenih v projekt MUNERA3:
  Z vsakim kandidatom se podpiše pogodba oz. aneks o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v program. V pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Izredni študij se financira za celotno trajanje študija pod pogojem, da študent redno izpolnjuje svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju.
  Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali udeleženci trikrat izpolniti: Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali; prvič: ob vključitvi udeležencev v program; drugič: najkasneje štiri (4) tedne po zaključku programa in tretjič: najkasneje šest (6) mesecev po zaključku programa.
  MERILA ZA VKLJUČITEV V PROJEKT MUNERA3
  Študijska komisija šole je za študijsko leto 2020/2021 sprejela naslednje kriterije za vključitev v projekt MUNERA3:

  • kriterij za 1. cikel – prvi vpis v izobraževalni program: http://vps.vss-ce.com/VPS/,
  • kriterij za 2. in 3. cikel: ni omejitve
  • isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija (npr. redni v izredni študij): ni omejitve

  V primeru večjega števila prijav, kot je razpoložljivih mest, pa bodo upoštevana naslednja merila za izbor in sicer imajo prednost kandidati, ki dosežejo večje število točk:

  • kriterij za 1. cikel – prvi vpis v izobraževalni program: kot so merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: http://vps.vss-ce.com/VPS/,
  • kriterij za 2. in 3. cikel: število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena,
  • isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija (npr. redni v izredni študij): število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena.

   OBSEG VPISA V VIŠJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE V OKVIRU PROJEKT MUNERA3
  V študijskem letu 2020/2021 bo šola na podlagi organizacijskega in terminskega načrta vpisala v projekt naslednje število študentov:

  • 1. cikel za študijske programe UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE, NARAVOVARSTVO IN GOSTINSTVO IN TURIZEM – prvi vpis v posamezni izobraževalni program: 20 študentov,
  • 2. in 3. cikel za študijske programe UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE, NARAVOVARSTVO IN GOSTINSTVO IN TURIZEM in tiste, ki se vpisujejo v isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija (npr. redni v izredni študij): do 30 študentov v posamezni program, v kar so vključeni tudi študenti, ki se vpisujejo v isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija.

  V primeru manjšega števila prijav od predvidenih po posameznih ciklih bo šola ustrezno prerazporedila število vključitev, prav tako bo šola v primeru večjega vpisa v enega izmed študijskih programov in morebitna prosta mesta v drugih študijskih programih prosta mesta prerazporedila tako, da bo omogočen vpis čim večjemu številu interesentov. Če bodo razpoložljiva sredstva, bo šola bo v primeru interesov kandidatov že vpisanih v posamezni študijski program omogočala vpis preko projekta v drug izobraževalni program. 
  Informacije: Referat višje šole: 07/39 34 734; referat-grm@guest.arnes.si
  Priloga 1_VSŠ GRM NM - INFORMATIVNA PRIJAVA NA ŠTUDIJ 2020_21.doc
  Priloga 2_Splošne informacije za študij Gostinstvo in turizem20-21.doc
  Priloga 2_Splošne informacije za študij_NAR20-21.doc
  Priloga 2_Splošne informacije za študij_UPK2021.doc